WhatsApp Support Line

GRANT AND SUPPORT LOANS

Home PageGrant and Support Loans

KOBI TEKNO YATIRIM

Kobi Tekno Yatırım

Değerli Üyemiz,

KOBİ TEKNO YATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı duyurusunu bilgilerinize sunarız.

Programın Amacı ve Kapsamı

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin)TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.
 2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında  4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır. 

Başvuru Şartları:

 1. (a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

    2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

              a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

              b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

              c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

              d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır.

(COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünler için

              a) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

              b) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması,

              c) Listede yer alan ürünler Koronavirüs (COVİD-19) salgınından korunmak üzere alınan tedbirler kapsamında üretilmek üzere projelendirilmesi esastır.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

 

Desteklenecek Proje Giderleri

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

                          Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

                                    Destek Kalemleri

Destek Oranları

  1. Makine-teçhizat desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

  1. Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

  1. Yazılım giderleri desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

                                     ç.  Personel gideri desteği

%100 Geri ödemesiz

  1. Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

  1. Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

 

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Detay Linki:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

 

 

Number of Views: 38
01 May 2020 Kobi Tekno Yatırım Click to download the relevant file