WhatsApp Support Line

GRANT AND SUPPORT LOANS

Home PageGrant and Support Loans

GÜNEŞ ENERJISI (GES) VE RÜZGÂR ENERJISI (RES) YATIRIM TEŞVIK BELGELERINE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERI

Güneş Enerjisi (GES) VE Rüzgâr Enerjisi (RES) Yatırım Teşvik Belgelerine Sağlanan Devlet Destekleri

Temiz bir dünya için temiz enerji...

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi 2024'e kadar yüzde 49 büyüyecek.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre Türkiye, güneş enerjisinde potansiyelinin yüzde 3'ünü, rüzgarda yüzde 15'ini kullanıyor.

Türkiye'de modern ve rekabetçi bir ekonomi oluşturmak için enerji sektörünün sürdürülebilirliğine ve karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanması gerekliliğinden hareketle ASRİAD üyesi iş insanlarımıza temiz ve yenilenebilir enerji sistemlerine yönlendirmek amacıyla güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına sağlanan devlet desteklerini sizler için derledik:

 

Güneş enerjisi (GES) ve Rüzgar enerjisi (RES) yatırımları, yeni yatırım yeri farketmeksizin 4. Bölge Teşvikleri kapsamında Kurumlar Vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar ile 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar: Yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır.

Güneş enerjisi (GES) ve Rüzgar enerjisi (RES) desteklerinden yararlanabilmek için Sanayi Bakanlığı’ndan Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir.

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel yatırım teşviklerinden yararlanacaktır.

2012/3305 Sayılı karar ekinde yapılan düzenlemeye göre 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar için Yatırım Teşvik Belgesi verilmediğinden 240 KW  ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları, Yatırım Teşvik Belgesi alınarak (modernizazyon için alınan teşvik belgeleri hariç) 1,2,3 ve 4. Bölgede yapılanlar, 4. Bölgelere tanınan bölgesel desteklerde, 5 ve 6. bölgede yapılanlar ise yapıldığı bölge için öngörülen bölgesel teşviklerden yararlanabilecek olup, Güneş Enerjisi GES ve Rüzgar Enerjisi RES Yatırım Teşvik Belgesi alanların faydalanacağı devlet destekleri aşağıda listelenmiştir:

Fabrika çatı, tarım arazileri veya ahırların üzerine yapılacak güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları için Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmektedir.

Ayrıca tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunulması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (KKDK)  Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 hibe alınabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1 ile 2. bölge illeri için 3 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 1,5 milyon TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

Elektrik enerjisi üretimi ile ilgili US-97 kodu 9185 olması nedeniyle 2012/3305 Sayılı kararın geçici 8. Maddesinin (b) bendine göre imalat sanayine yönelik (US-97 Kodu 15-37) olarak düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine tüm bölgelerde 01.01.2017 tarihi ile 31.12.2022 tarihleri arasında Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yaptıkları harcamalar için Yatırıma Katkı Oranına (YKO) 15 Puan ilave edilmesi ve vergi indiriminin % 100 olarak uygulanması desteğinden yararlanamamaktadır.

2012/3305 Sayılı kararın “Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar” başlıklı 18. maddesinde sayılan aşağıda listelenen şartlardan birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge için belirlenen oran ve sürelerde destek sağlanmaktadır. Bir alt bölgesi bulunmayan 6. Bölgede yapılan yatırımlar ise, sigorta primi işveren hissesi desteğine iki yıl, yatırıma katkı oranına (YKO) beş puan ilave edilerek uygulanmaktadır.

  1. Yatırımın Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi,
  2. Endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi,
  3. 2012/3305 Sayılı karar eki EK-7 de sayılan ilçelerde yapılan yatırımlar,

Number of Views: 43
11 March 2022