WhatsApp Support Line

ASRİAD SECRETARY GENERAL

Home PageASRIAD Structure

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETERLİK

Genel Merkez Yönetim Kurulu adına iş gören profesyonellerin tamamını ifade eden yapının adıdır. Birinci dereceden görevlisi ve sorumlusu Genel Sekreterdir. Genel sekreterin görev ve sorumlukları aşağıda ifade edildiği şekildedir:

 

GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

 

1. ASRİAD’ ın tüm resmi ve özel işlerini, yazışmalarını ve programlarını takip etmek.

2. Genel Merkez binası ve burada görev yapan tüm personelin yönetim, verim ve denetim sorumluluğunun gereğini yerine getirmek.

3. Yönetim Kurulunun ve genel merkezdeki tüm kurulların, tüm birimlerin özel olarak Genel Başkanlığın takip ettiği işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

4. Yönetim Kurulu ve diğer tüm birimlerin karar tutanaklarını yazmak/ yazdırmak. Bu evrakı dosyalamak ve gereken kişi ya da birimlere ulaşmasını sağlamak. Ortaya konan görevlerin ve işlerin gereğini takip etmek

5. Kurul toplantılarından önce, her üyenin dosyasına;

  • a) Önceki Toplantı Tutanağı ve öne çıkan görevler listesini,
  • b) Faaliyet rapor özetlerini,
  • c) Yoklama evrakını,
  • d) Gündem evrakını eklemek.

6. Genel Başkan dan başlayarak tüm birimlerin ziyaret trafiğini düzenlemek. Ziyaret programlarının en verimli bir şekilde icra edilmesinin tedbirlerini almak, sonuçlarını raporlamak.

7. Günlük gelişmeleri takip etmek, ASRİAD içinde ilgili olan her kişiyi ya da birimi bu çerçevede bilgilendirmek. Yerine göre gereğini yapmak.

8. Birimlerin faaliyetlerini takip etmek, faaliyetlerin ve koordinasyon ihtiyacının gereklerini yerine getirmek.

9. Planlanan tüm faaliyetlerin takvim çerçevesinde icra edilebilmesi için gereken tedbirlerin almak.

10. ASRİAD arşivi oluşturmak. Arşivin en verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek.

11. ASRİAD için gerekli olan tüm satın alma işlemlerini, Mali İşler Komisyon başkanı ile işbirliği halinde yönetmek.

12. ASRİAD’ın Genel Merkezi ile şubeleri, temsilcilikleri ve üyeleri arasındaki iletişimi Teşkilatlanma ve Üye ilişkileri komisyonları ile işbirliği halinde sağlamak.

13. ASRİAD’ın medya iletişimini Kurumsal ilişkiler komisyonu ile işbirliği halinde gereğine göre sürdürülmesini sağlamak.

14. ASRİAD’ın tüm çevre ile iletişimini organize etmek.

15. ASRİAD üyelerinin bilgilerinin mahremiyet çerçevesinde muhafaza edilmesini sağlamak.

16. ASRAİD WEB sitelerinin ve ASRİAD sosyal medya kanallarının gereği gibi yönetilmesini sağlamak, güncellemek ve takiplerini yapmak.